Rheolau cwis Sioe Tudur Owen

SIOE TUDUR OWEN – CWIS

Mae’r rheolau canlynol yn berthnasol i’r rhai sy’n dymuno ymgeisio i fod yn gystadleuydd (Ymgeisydd) yn y cwis a elwir am y tro Iawn Mêt a gynhelir fel rhan o rhaglen Sioe Tudur Owen (“y Rhaglen”) sydd wedi’i greu ar gyfer S4C gan Cwmni Da Cyf (“ Y Cwmni”).

Meini prawf cymhwyso ar gyfer cystadlu yn y cwis:-

1 – Rhaid i bob Ymgeisydd fod yn 18 oed neu hyn ar Dyddiad Cau (gweler isod)

2 – Rhaid i’r Ymgeisydd fodloni’r Cwmni ei f/bod yn gymwys i gymryd rhan yn Y Rhaglen

3 – Nid yw aelod staff S4C, y Cwmni a/neu eu teulu agos nag unrhyw berson neu gwmni arall sydd â chysylltiad uniongyrchol a’r Rhaglen yn gymwys i gymryd rhan yn y Rhaglen

4 – Mae’r gystadleuaeth ar agor i barau o 2 berson sy’n adnabod eu gilydd – naill ai’n gydweithwyr, ffrinidiau, perthyn neu arall

PROSES YMGEISIO

5 – Gall yr ymgeiswyr gynnig eu henwau eu hunain i gymryd rhan yn Y Rhaglen, neu gellir enwebu pobol addas.

6 – Rhaid cael caniatad yr unigolion cyn eu henwebu, a bydd Y Cwmni yn cysylltu â’r rhai a enwebir i sicrhau eu bod yn fodlon cymryd rhan yn Y Rhaglen

7 – Rhaid i Ymgeisydd sy’n dymuno bod yn gystadleuydd ar y rhaglen gysylltu a’r cwmni i nodi diddordeb erbyn:-

Rhaglenni a recordir ar 10, 11 & 12 Chwefror – enwau i mewn erbyn 6ed o Chwefror 2012 (y Dyddiad Cau) Hysbysir y pârau buddugol erbyn 7fed o Chwefror

Rhaglenni a recordir ar 27, 28 & 29 Chwefror – enwau i mewn erbyn 20fed o Chwefror 2012 (y Dyddiad Cau). Hysbysir y pârau buddugol erbyn 21ain o Chwefror

8 – Gellir gwneud cais i ymgeisio drwy gysylltu â swyddfa Sioe Tudur Owen yn Cwmni Da ar 01286 685300 neu gysylltu â jenny.matulla@cwmnida.tv

Nid yw S4C na’r Cwmni yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw gais neu wybodaeth sy’n mynd ar goll neu sy’n methu cyrraedd y Cwmni drwy’r llinellau cyswllt ar, neu cyn, y Dyddiad Cau. Cyfrifoldeb yr Ymgeisydd yn unig yw sicrhau ei f/bod yn cysylltu â’r Cwmni ar, neu cyn, y Dyddiad Cau.

9 – Wedi i’r Cwmni ystyried y ceisiadau a dderbynnir erbyn y Dyddiad Cau bydd y Cwmni yn dewis ymgeiswyr yn ôl ei ddisgresiwn ei hun i gymryd rhan yn y Rhaglen. Bydd y Cwmni’n cysylltu â’r Ymgeiswyr llwyddiannus erbyn Chwefror 9fed / 24ain (gw cymal 7) er mwyn eu hysbysu eu bod yn gystadleuwyr.

Y BROSES DDETHOL A DEWIS

10 – Bydd y cystadleuwyr yn cael eu dewis gan banel o fewn Cwmni Da. Bydd dewis y panel yn derfynol.

11 – Bydd cytundeb safonnol yn cael ei anfon at bob Ymgeisydd sy’n cael ei ddewis ar gyfer y Rhaglen, i’w arwyddo cyn i’r Ymgeisydd gymryd rhan yn y rhaglen. Mae’n rhag-amod i’r cystadlu a chymryd rhan yn y rhaglen fod yr Ymgeisydd yn llofnodi’r cytundeb safonol a’i ddanfon yn ol at y Cwmni cyn dyddiad recordio’r rhaglen. Mae’r Cwmni’n cadw’r hawl i wahardd unrhyw Ymgeisydd rhag cymryd rhan yn y Rhaglen os yw’r dogfennau cytundebol perthnasol heb eu llofnodi erbyn y dyddiad penodedig ac / neu os darganfyddir nad yw’r Ymgeisydd yn gymwys i gymryd rhan yn y Rhaglen.

RHEOLAU’R GYSTADLEUAETH

12 – Rhaid i bob Ymgeisydd fod ar gael ar gyfer ffilmio’r Rhaglen yn Galeri, Caernarfon ar un o’r dyddiad(au) a gyhoeddir yn pwynt 7. Os yw dyddiad ffilmio yn gwrthdaro gydag ymrwymiadau gwaith neu ymrwymiadau eraill yr Ymgeisydd, cyfrifoldeb yr Ymgeisydd yw sicrhau caniatad gan ei g/chyflogwr, neu unrhyw berson arall perthnasol i’w h/absenoldeb o waith neu fan arall er mwyn cymryd rhan yn y Rhaglen. Os nad yw unrhyw Gystadleuydd ar gael yn ystod unrhyw adeg o’r cyfnod cynhyrchu, mae’r Cwmni’n cadw’r hawl i wahardd y fath Ymgeisydd rhag cymryd rhan yn y Rhaglen.

13 – Cynhelir y gystadleuaeth ar ffurf cwestiynnau gwybodaeth gyffredinnol. Gofynnir cwestiynnau gwybodaeth gyffredinol i’r ddau Ymgeisydd bob yn ail. Gall un cymar ddewis cynorthwyo’r cymar arall i ateb, ond hanerir y wobr am y cwestiwn hwnnw os yn cael cymorth i ateb.

14 – Y wobr derfynnol fydd faint bynnag o arian fydd y pâr wedi’i ennill ar ôl iddynt ateb isafswm o 10 o gwestiynnau sydd yn rhan o’r cwis. Uchafswm y wobr fydd £1,000. Isafswm fydd £0 (dim).

15 – Yn achos unrhyw anghydfod yn ymwneud â’r Gystadleuaeth, y canlyniad, neu unrhyw agwedd arall o’r Rhaglen, bydd penderfyniad y Cwmni yn derfynol.

16 – Bydd y cystadleuwyr yn derbyn eu gwobr drwy’r post o fewn 7 diwrnod i ddyddiad y gystadleuaeth. Os na fydd modd i’r Cwmni gysylltu â’r pâr buddugol (neu un o’r pâr) erbyn y dyddiad hwnnw drwy gyfrwng y manylion cyswllt a ddarparwyd, neu os na fydd modd gwneud trefniadau i ddosbarthu neu gasglu’r wobr yn dilyn ymdrechion rhesymol gan y Cwmni a/neu S4C i wneud hynny, bydd gan y Cwmni a/neu S4C yr hawl i ddefnyddio’r wobr mewn unrhyw weithgarwch hyrwyddo gan y Cwmni a/neu S4C yn y dyfodol, yn unol â’i disgresiwn llwyr.

17 – Bydd yr enillydd yn gyfrifol am bob treth, yswiriant, trefniadau teithio a threuliau eraill (gan gynnwys prydau neu dreuliau personol) y mae’r cystadleuwyr yn mynd iddo yn sgil cymryd rhan yn y Rhaglen a/neu yn gysylltiedig â’r wobr oni bai y nodir fel arall yn benodol.

18 – Ni ellir cyfnewid neu drosglwyddo’r wobr. Rhoddir y wobr fel cyfanswm i’r pâr buddugol, i’w rannu ymhlith eu gilydd yn ôl eu disgresiwn.

19 – Mae’r Cwmni yn cadw’r hawl i gyfnewid y wobr, neu unrhyw ran ohoni, am wobr o‘r un gwerth ariannol, neu o werth ariannol uwch, a bydd penderfyniad y Cwmni a/neu S4C yn hyn o beth yn derfynol.

20 – Mae’r Cwmni yn cadw’r hawl i ddiwygio’r rheolau hyn neu i ganslo, addasu neu ddiwygio’r Rhaglen ar unrhyw adeg o ganlyniad i ddigwyddiadau y tu hwnt i’w rheolaeth.

21 – Cymal Diogelu Data

Datganiad polisi amddiffyn data:-

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Bydd y wybodaeth yr ydych yn ei rannu amdanoch chi eich hunan fel rhan o wneud cais yn cael ei defnyddio gan y Cwmni i asesu os cewch eich dewis ar gyfer y Rhaglen neu beidio. Os byddwch yn llwyddiannus gall y wybodaeth hon gael ei defnyddio mewn cyswllt â chynhyrchu a hyrwyddo’r Rhaglen.

Gallwn ddefnyddio’r wybodaeth yr ydych chi’n ei rhoi i wirio eich oedran ac i wneud yn siwr mai chi yw’r person yr ydych yn honni i fod ac i wneud ymholiadau cefndirol gyda asiantaethau gweithredu’r gyfraith a gydag asiantaethau’r llywodraeth. Mae’n bosib y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda darlledwr y Rhaglen fel rhan o’r broses o ddewis ac mewn cyswllt â chynhyrchu a hyrwyddo’r Rhaglen.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mewn cyswllt â’n defnydd ni o’ch gwybodaeth bersonol neu pe baech yn hoffi newid eich manylion oherwydd bod eich manylion wedi newid, yna cysylltwch â Sioe Tudur Owen, Cwmni Da, Cae Llenor, Lon Parc, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2HH neu anfonwch e-bost at jenny.matulla@cwmnida.tv

Dim ond at ddibenion gweinyddu’r gystadleuaeth a’r Rhaglen y bydd y Cwmni yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, ac ni fydd y Cwmni yn defnyddio data o’r fath at unrhyw ddibenion eraill. Bydd y Cwmni yn dinistrio’r holl ddata personol y mae’n meddu arno, ac a gafodd fel rhan o’r ceisiadau ar gyfer y Rhaglen, ar ôl i’r Rhaglen ddod i ben. Prosesir data personol yn unol â darpariaethau Deddf Diogelu Data 1998 ac ni fydd yn cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti heb sicrhau eich caniatâd ymlaen llaw.

22 – Mae’r Cwmni ac S4C yn gwahardd unrhyw atebolrwydd i’r graddau llawn a ganiateir gan y gyfraith am unrhyw golled, difrod, anaf neu siomedigaeth a ddioddefir gan unrhyw Ymgeisydd sy’n codi o’r ffaith ei fod ef, neu ei bod hi, wedi cymryd rhan yn y Rhaglen, neu sy’n digwydd i’r buddugol o ganlyniad i’r ffaith eu bod wedi derbyn y wobr.

CWYNION AC YMHOLIADAU

23 – Dyliai unrhyw gwyn neu gwestiwn sy’n berthnasol i’r gystadleuaeth / a neu’r Rhaglen gael ei gyfeirio at Y Cynhyrchydd, Sioe Tudur Owen, Cwmni Da, Cae Llenor, Caernarfon, LL55 2HH

24 – Mae’r gystadleuaeth hon yn rhwym i gyfreithiau Cymru a Lloegr

25 – Trefnir y gystadleuaeth hon gan, a’r hyrwyddwr yw, Cwmni Da, Cae Llenor, Lon Parc, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2HH

TREFN Y GYSTADLEUAETH

Mae’r Cwmni yn cadw’r hawl i newid neu ddiwygio trefn y gystadleuaeth yn unol â’i ddisgresiwn

1 – Mae’r gystadleuaeth ar gyfer 2 berson sy’n adnabod eu gilydd yn weddol dda – gallent fod yn gyd-weithwyr, ffrindiau, berthyn neu arall.

2 – Cynhelir y gystadleuaeth ar ffurf cwis gwybodaeth gyffredinol. Gofynir cwestiynnau gwybodaeth gyffredinol i’r cystadleuwyr am yn ail. Gofynnir y cwestiwn cyntaf i Cystadleuydd A (a ddewisir ar hap). Ar ôl gofyn y cwestiwn bydd gan Cystadleuydd B hyd at 5 eiliad i nodi dymuniad i ateb y cwestiwn yn lle Cystadleuydd A (gwneir hynny drwy ganu’r buzzer). Os yw Cystadleuydd B yn dewis ateb yn lle Cystadleuydd A yna ni fydd Cystadleuydd A yn cael cyfle i ateb y cwestiwn hwnnw.

• Os bydd Cystadleuydd A yn ateb ei gwestiwn ei hun yn gywir, bydd £50 yn cael ei ychwanegu i’r wobr.

• Os bydd Cystadleuydd B yn dewis ateb yn lle Cystadleuydd A, a bod yr ateb yn gywir, bydd £25 yn cael ei ychwanegu i’r wobr.

• Os bydd ar ateb yn anghywir (gan bwy bynnag sy’n dewis ateb y cwestiwn) bydd cyfanswm y wobr yn dychwelyd i £0 (dim)

• Gofynnir yr ail gwestiwn i Cystadleuydd B. Ar ôl i’r cwestiwn gael ei ofyn bydd gan Cystadleuydd A hyd at 5 eiliad i nodi dymuniad i ateb y cwestiwn yn lle Cystadleuydd B (drwy daro’r buzzer).

• Os bydd Cystadleuydd B yn ateb ei gwestiwn ei hun yn gywir, bydd £50 yn cael ei ychwanegu i’r wobr.

• Os bydd Cystadleuydd A yn dewis ateb yn lle Cystadleuydd B, a bod yr ateb yn gywir, bydd £25 yn cael ei ychwanegu i’r wobr.

• Os bydd ar ateb yn anghywir (gan bwy bynnag sy’n dewis ateb y cwestiwn) bydd cyfanswm y wobr yn dychwelyd i £0 (dim)

• Bydd y cwestiynnau yn cael eu gofyn bob yn ail i Cystadleuydd A ac Cystadleuydd B nes bod cyfanswm o 10 cwestiwn wedi’u gofyn.

• Ar ôl y 10fed cwestiwn, bydd cyfle i’r Cystadleuwyr adael y cwis a chymryd y cyfanswm arian sydd yn y pot ar y pwynt hwnnw, neu aros ymlaen a gamblo’r arian am y cyfle i ddyblu’r wobr drwy ateb un Cwestiwn Bonws yn gywir.

• Gall y Cystadleuwyr ddewis p’run ai Cystadleuydd A neu Cystadleuydd B sy’n ateb y Cwestiwn Bonws.

• Os bydd y Cystadleuydd yn ateb y Cwestiwn Bonws yn gywir bydd y cyfanswm arian oedd yn y pot ar ddiwedd cwestiwn 10 yn cael ei ddyblu.

• Os ydi’r Cystadleuwyr yn dewis ateb y Cwestiwn Bonws, ond yn cael yr ateb yn anghywir, bydd y wobr yn £0 (dim).

• Pe bai’r cystdleuwyr efo llai na £50 o arian yn y pot ar ddiwedd y 10fed cwestiwn bydd cyfle i ennill Gwobr Gysur o £100.

• Gall y Cystadleuwyr ymgynghori â’u gilydd cyn ateb y cwestiwn olaf.

• Os bydd y Cystadleuwyr yn ateb y cwestiwn ar gyfer y Wobr Gysur yn gywir bydd y Cystadleuwyr (A a B) yn cael cyfanswm o £100 i’w rannu

• Os ydi’r Cystadleuwyr yn dewis ateb y cwestiwn ar gyfer y Wobr Gysur, ac yn cael yr ateb yn anghywir, bydd y wobr yn £0 (dim).

• Yr ateb cyntaf i’w gynnig gan y Cystadleuydd fydd yr ateb a dderbynir – ni chaniateir newid meddwl na chynnig ail ateb i’r cwestiwn.

• Ni chaniateir i’r Cystadleuydd arall ateb na chynorthwyo i ateb cwestiwn 1 – 10 (ee os mai Cystadleuydd A sy’n derbyn y cwestiwn, a bod Cystadleuydd B yn dewis ateb yn ei le drwy daro’r buzzer, ni fydd cyfle i Cystadleuydd A gynnig ateb. Yn yr un modd, os mai Cystadleuydd A sy’n derbyn y cwestiwn, a bod Cystadleuydd B yn dewis peidio taro’r buzzer, ni fydd cyfle i Cystadleuydd B ateb).

• Mae’r Cwmni’n cadw’r hawl i ddirwyn y gystadleuaeth i ben ac atal y wobr os bydd unrhyw gymorth yn cael ei gynnig naill ai gan y Cystadleuydd arall, neu gan aelod(au) o’r gynulleidfa, neu fod unrhyw amod o’r Rheolau yn cael ei dorri.